Skip to main content
DE

STRATEGIA PODATKOWA

Strategia podatkowa za 2021 rok.

HANPLAST SP. Z O.O.

Spis treści

 1. Cel i zakres dokumentu.
 2. Strategia podatkowa Spółki Hanplast Sp. z o.o. Bydgoszcz.
 3. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach i procedurach dotyczących wykonywania obowiązków podatkowych oraz dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi.
  • Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

3.1.1. Bazowa instrukcja dotycząca wystawiania faktur oraz rachunków dla potrzeb podatkowych, sporządzanie deklaracjo-informacji VAT_V7M oraz informacji podsumowującej.

3.1 .2.   Bazowa instrukcja dotycząca sporządzania deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, obliczania zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzania zeznania CIT-8.

         3.1 .3.    Procedura weryfikacji krajowych dostawców.

         3.1 .4.    Procedura potwierdzania zakupów krajowych.

         3.1 .5.    Procedura dostaw wewnątrzwspólnotowych.

 • Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
 1. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a S 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.
 2. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.
 3. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych.
 4. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach.
  • Wniosek o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
  • Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  • Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
  • Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.
 5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.                                   
 1. Cel i zakres dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest realizacja przez Spółkę Hanplast Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka) obowiązku publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 r., wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych l . Spółka Hanplast jest zobowiązana do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy w związku ze spełnieniem przesłanki określonej w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

Niniejszy dokument zawiera następujące informacje:

          Informacje o stosowanych przez podatnika:

 1. Procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 2. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 1. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a S 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej , z podziałem na podatki, których dotyczą,

 1. Informacje o:
  1. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
  3. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie:
  4. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a S 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
  5. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
  6. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 3,
  7. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym 4,
  8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 5 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a S 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, dalej jako: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

2  Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, dalej jako: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 • U. z 2021 r. poz. 685.
 • U. z 2020 r. poz. 1747.
 • U. z 2021 r. poz. 1128.

 

 1. Strategia podatkowa Spółki Hanplast Sp. z o.o. — uwagi ogólne

Zgodnie z Wytycznymi W zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru stwierdza się co następuje:

1 . Ryzyko podatkowe — Spółka jest świadoma ryzyk podatkowych związanych z prowadzoną działalnością. Ograniczanie ryzyk podatkowych następuje poprzez systematyczne wdrażanie procedur i instrukcji podatkowych, aktualizacji wiedzy podatkowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia poprzez ich dział w stosownych szkoleniach a także stałe monitorowanie zmian w przepisach. Dzięki powyższym działaniom, Spółka prawidłowo i terminowo wywiązuje się z obowiązków podatkowych w kontekście realizacji celów biznesowych.

 1. apetyt na ryzyko — posiadany przez Spółkę kapitał, wielkość aktywów oraz poziom wypłacalności powoduje, że Spółka jest gotowa zaakceptować w swojej działalności ryzyko podatkowe w postaci uwzględniania pozycji podatkowych, które mogą zostać niezaakceptowane/podważone przez administrację skarbową; należy jednak wskazać, że działania Spółki dotyczące zarządzania ryzykiem podatkowym mają na celu ograniczenie tego ryzyka do minimum.
 2. Poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego - Prezes Zarządu Spółki jest bezpośrednio zaangażowany w procesy związane z podejmowaniem decyzji oraz samym planowaniem podatkowym.
 3. Raportowanie, składanie deklaracji i inne zobowiązania wobec organów podatkowych, strategia płatności zobowiązań podatkowych — Spółka terminowo i rzetelnie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków wobec organów podatkowych.
 4. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach i procedurach dotyczących wykonywania obowiązków podatkowych oraz dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi.


3.1. Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

3.1.1.Bazowa instrukcja dotycząca wystawiania faktur oraz rachunków dla potrzeb  podatkowych, sporządzanie deklaracjo-informacji VAT V7M oraz informacji podsumowującej.

Instrukcja zawiera zbiór zasad i procedur wdrożonych i realizowanych przez Spółkę w jej działalności. Przedmiotem instrukcji są:

 1. zasady wystawiania faktur, w tym wewnętrznych, handlowych, VAT-RR, VAT-MP i rachunków niebędących fakturami;
 2. zasady sporządzania deklaracjo-informacji w nowym JPK;
 3. zasady odpowiedzialności karnej skarbowej.

Celem Instrukcji jest zapewnienie jednolitej, zgodnej z prawem interpretacji przepisów przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w danym podmiocie, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu.

Instrukcja zawiera omówienie następujących zagadnień:

- zasady ogólne wystawiania faktur — wskazanie podmiotów, na rzecz których są wystawiane faktury   z tytułu świadczonych usług i dostaw towarów, dokumenty handlowe;

- zasady szczególne wystawiania faktur — obowiązek wystawiania faktur z tytułu czynności opodatkowanych lub zwolnionych pod stronie dostawcy (usługodawcy), podmioty obowiązane do wystawienia faktury, faktura do paragonu fiskalnego, powierzanie wystawiania faktur nabywcom towarów i usług, powierzanie wystawiania faktur nabywcom towarów i usług, powierzanie wystawiania faktur podmiotom profesjonalnie zajmującym się fakturowaniem na zlecenie, terminy wystawiania faktur, obowiązek podatkowy, faktury „podatkowe netto”, wiążąca informacja stawkowa, elementy faktu , faktury uproszczone, brak faktur wewnętrznych, korygowanie faktur, zasady wystawiania faktur dokumentujących czynności niepodlegające opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia;

- pozostałe rodzaje faktur — faktury zaliczkowe, faktury VAT RR, faktury korygujące, wewnętrzne dokumenty korygujące, faktury korygujące handlowe, VAT RR korekta oraz noty korygujące, premia pieniężna związana z realizowaną dostawą jako rabat zmniejszający podstawę opodatkowania;

- pozostałe zasady — ilość wystawianych faktur, terminy przechowywania faktur, przeliczanie kwot wykazywanych na fakturach i dokumentach wewnętrznych;

- zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktur, zabezpieczenie faktur w formie papierowej, ścieżka audytu w otrzymywanych i wystawianych fakturach papierowych, zabezpieczenie i przechowywanie fakturo papierowej;

- wystawianie i zabezpieczanie faktur w formie elektronicznej — program komputerowy, warunki wymiany elektronicznej z kontrahentem, zabezpieczanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej, przechowywanie faktur elektronicznych w formie papierowej, sposób wykonywania kontroli biznesowych w celu zweryfikowania prawidłowości wystawianych faktur;

- pozostałe zasady dotyczące wystawiania faktur — faktury wystawiane przez organy egzekucyjne, zasady wystawiania faktur z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, szczególne zasady wystawiania faktur w procedurze trójstronnej, szczególne zasady dokumentowania eksportu towarów, szczególne zasady wystawiania faktur z tytułu sprzedaży towarów w opakowaniu zwrotnym, szczególne zasady wystawiania faktur w przypadku cen uwzględniających koszty gospodarowania odpadami, szczególne zasady wystawiania tzw. refaktur, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawiania i posługiwania się fakturami;

- pozostałe zagadnienia — wystawienie pod wpływem błędu dokumentu o formie faktury oraz błędna faktura, uchylenie się od skutków prawnych czynności dokonanej pod wpływem błędu w Kodeksie Cywilnym, anulowanie „faktury nieistniejącej”;

- anulowanie a korekta faktury — obowiązek obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku anulowania dokumentu na podstawie dyrektywy 112;

-tryb postępowania w przypadku błędnego wystawienia dokumentu o formie faktury;

- inne — faktury a czynności zwolnione, faktury wystawiane wyłącznie na żądanie, utworzenie „białej listy” podatników VAT, mechanizm podzielonej płatności;

- sporządzanie deklaracjo-informacji VAT V7M oraz informacji podsumowującej — obowiązek sporządzenia i złożenia deklaracji i ewidencji w formie JPK, element „Deklaracja” w JPK V7M, zasady dokonywania korekt deklaracji, element „Ewidencja” w JPK_V7M, ogólne zasady dotyczące numeracji faktur sprzedaży, oznaczanie ujmowanych w ewidencji' faktur symbolami, wykazywanie wartości z faktur, informacje podsumowujące;

- odpowiedzialność karna skarbowa — czyny zabronione związane z uchybieniem obowiązkom deklaracyjnym, czyny zabronione związane z uchybieniem obowiązkom fakturowym, czyny zabronione związane z uchybieniem obowiązkom dotyczącym kas rejestrujących, zasady przedawnienia, odpowiedzialność karna skarbowa za naruszenie obowiązków wynikających z art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r.;

- kontrola celno-skarbowa w przypadku magazynów call-of Stock;

- zasady dokonywania korekt deklaracji;

- nadzwyczajne rozwiązania podatkowe w 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3.1.2. Bazowa instrukcja dotycząca sporządzania deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, obliczania zaliczek

   na podatek dochodowy oraz sporządzania zeznania CIT-8.

 1. zasady obliczania zaliczek na podatek CIT
 2. zasady sporządzania zeznania CIT-8
 3. zasady sporządzania deklaracji PIT-4R
 4. zasady sporządzania deklaracji PIT-8AR
 5. zasady odpowiedzialności karnej skarbowej dotyczące prowadzenia ewidencji oraz sporządzania deklaracji.

Celem Instrukcji jest zapewnienie jednolitej, zgodnej z prawem interpretacji przepisów przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w Spółce, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu. Instrukcja zawiera szczegółowe omówienie zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, z uwzględnieniem zasad opodatkowania wynikających z przepisów

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.     W treści Instrukcji zawarto także szczegółowe omówienie informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Analizie poddano także wzór informacji dotyczącej ustalania dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST) oraz informacji o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D). Instrukcja zawiera także postanowienia dotyczące sporządzania zeznania o wysokości skumulowanego dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym na formularzu CIT 8. Obok omówienia obowiązków deklaracyjnych o charakterze ogólnym, odrębne rozdziały Instrukcji poświęcono analizie obowiązków deklaracyjnych i informacyjnych, które spoczywają na płatnikach zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 i 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (w przypadku wypłaty dywidend, przychodów z udziału w zyskach osób prawnych lub w przypadku wypłaty nierezydentom m.in.: należności licencyjnych, odsetek, wynagrodzenia za wykonane usługi tzw. niematerialne, etc.).

 

Instrukcja zawiera omówienie następujących zagadnień:

- obliczanie zaliczek na podatek — podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, obliczanie zaliczek — przychody z zysków kapitałowych, ograniczenie wysokości kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw, zaliczki na podatek a limit kosztów finansowania dłużnego niebędący kosztem uzyskania przychodów, obliczanie zaliczek na zasadach ogólnych, ustalenie dochodu/straty, ograniczenie zatorów płatniczych, koszty uzyskania przychodów, opodatkowanie stron umowy leasingu, brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu, odliczenie darowizn, minimalny podatek od przychodów z budynków, podatek od przychodów z budynków a zaliczki w podatku dochodowym od osób prawnych;

- sporządzanie zeznań i informacji w podatku dochodowym od osób prawnych sporządzanie zeznania ClT-8 uwagi ogólne, miejsce i cel składania deklaracji, dane podatnika oraz informacja o załącznikach, ustalenie dochodu/straty, przychody uzyskane na terytorium RP, przychody uzyskane poza terytorium RP, koszty uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów, zmiany dotyczące niedostatecznej kapitalizacji, limit kosztów usług niematerialnych, płatność dokonana od dnia stycznia 2020 r. bez pośrednictwa rachunku płatniczego, na rachunek inny niż wskazany w tzw. Białej Liście lub bez pośrednictwa mechanizmu podzielonej płatności na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, szczegółowe zasady ustalania dochodu/straty, ustalenie podstawy opodatkowania, dochody (przychody) wolne i odliczenia od dochodu, podstawa opodatkowania i odliczenia od niej, obliczenie należnego podatku, kwoty należnych zaliczek kwartalnych/miesięcznych, różnica pomiędzy podatkiem należnym a należnymi zaliczkami, kwota do zapłaty/nadpłata, odrębne zobowiązanie podatkowe, inne zobowiązania podatkowe, informacje dodatkowe, osoby reprezentujące podatnika, adnotacje urzędu skarbowego, informacja podatnika podatku CIT o otrzymanych/przekazanych darowiznach, deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, deklaracja o wysokości  pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP, informacje dotyczące ustalania dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych;  nowe wzory zeznań i informacji dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych oraz zmiany związane z tymi deklaracjami

- nowe wzory deklaracji, nowe deklaracje CIT-NZ i CIY-NZI dotyczące „podatku wyjścia”;

- pozostałe zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych — zmiany przepisów o   podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek 'handlowych oraz niektórych innych ustaw, wyłączenie uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów w przypadku zapłaty należności na rachunek inny niż zawarty w wykazie, płatność z naruszeniem przepisów na gruncie podatków dochodowych, podatek od wyjścia (tzw. Exit tax);

- pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Sporządzanie deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR na podstawie ustawy PIT — obowiązek sporządzenia i złożenia deklaracji PIT-4R oraz PIT8AR, podmioty zobowiązane do składania deklaracji, termin składania deklaracji, miejsce i cel składania deklaracji, okres przechowywania dokumentacji, odpowiedzialność płatnika, przedawnienie, obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji PIT-4R, wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego, wyjaśnienia dotyczące różnicy, podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika, obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji PIT-8AR, danę podatnika, wykaz należnego zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za poszczególne miesiące roku podatkowego, podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika;

- nowe obowiązki płatnika w przypadku poboru podatku u źródła — przedłużenie terminu przesyłania informacji IFT-2R;

- deklaracje PIT-NZ, PIT-NZS i informacja PIT-NZI dotyczące „podatku wyjścia” — termin, cel i miejsce składania, dane identyfikacyjne i aktualny adres siedziby lub zarządu, ostatni adres zamieszkania podatnika na terytorium RP przed zmianą rezydencji podatkowej, przeniesienie składnika majątku, zmiana rezydencji podatkowej, podstawa obliczenia podatku, podatek należny; odpowiedzialność karna skarbowa — czyny zabronione związane z uchybieniem obowiązkom deklaracyjnym, zasady przedawnienia, zasady dokonywania korekt deklaracji, ograniczenie możliwości składania korekty deklaracji po kontroli celno-skarbowej, zmiany dotyczące oszustw podatkowych oraz uchybień w prowadzeniu ksiąg podatkowych W kodeksie karnym skarbowym;

- omówienie dodatkowych zagadnień — neutralność podatkowa wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, zmiany w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, ustawowe zdefiniowanie struktur hybrydowych dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych — implementacja ATAD 2, kontrole organów PFR pomocy udzielonej w ramach tarczy finansowej (COVID-19), doprecyzowanie warunków udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

 

3.1.3. Procedura weryfikacji krajowych dostawców

Spółka posiada wdrożony pisemny dokument pod nazwą: Procedura weryfikacji krajowych dostawców/usługodawców obowiązująca w Hanplast Sp. z o.o. Regulacje określone przez procedurę są przez Spółkę realizowane w praktyce biznesowej. Celem procedury jest minimalizacja ryzyk handlowych oraz prawno-podatkowych po stronie Spółki. Procedura określa zasady weryfikacji wiarygodności handlowej oraz prawno-podatkowej dotychczasowych, a także nowych/potencjalnych kontrahentów Spółki. Procedura zawiera następujące informacje:

- zakres przedmiotowy procedury;

- zakres podmiotowy procedury;

- zasady weryfikacji wiarygodności handlowej oraz prawno-podatkowej nowych/potencjalnych klientów;

- zasady weryfikacji wiarygodności handlowej oraz prawno-podatkowej dotychczasowych kontrahentów.

 

3.1.4. Procedura potwierdzania zakupów krajowych

Spółka posiada wdrożony pisemny dokument pod nazwą: Procedury potwierdzania dokonanych dostaw/wyświadczonych usług obowiązujące w Hanplast Sp. z o.o. Celem procedur jest minimalizacja ryzyk handlowych oraz prawno-podatkowych po stronie Spółki. Procedury określają podstawowe zasady potwierdzania i dokumentowania dokonywanych przez Spółkę zakupów (dla potrzeb VAT). Procedury obejmują dokonywane przez Spółkę zakupy dokumentowane krajowymi fakturami VAT. Wyłączeniu spod niniejszych procedur podlegają: dostawy wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej, odbiór ścieków i nieczystości, usługi telekomunikacyjne. Procedura zawiera następujące informacje:

- osoby odpowiedzialne;

- zakres przedmiotowy;

- zakres przedmiotowy - wyłączenia;

- procedura dokumentowania zakupów;

- procedura akceptacji faktur zakupowych.

3.1.5. Procedura dostaw Wewnątrzwspólnotowych

Spółka posiada wdrożony pisemny dokument pod nazwą: Procedury dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla nabywców z innych państw członkowskich UE obowiązujące w Hanplast Sp. z o.o. Celem procedur jest minimalizacja ryzyk handlowych oraz zapewnienie staranności w przygotowaniu dokumentów sprzedaży do Unii Europejskiej. Procedury określają zasady weryfikacji wiarygodności handlowej oraz prawno-podatkowej nowych/potencjalnych nabywców UE, zasady weryfikacji wiarygodności handlowej oraz prawnopodatkowej dotychczasowych nabywców UE, zasady potwierdzania/dokumentowania realizowanych transakcji z nabywcami UE oraz gromadzenia stosownej dokumentacji. Procedura zawiera następujące informacje;

- osoby odpowiedzialne;

- zakres przedmiotowy;

- zasady weryfikacji wiarygodności handlowej oraz prawnopodatkowej nowych/potencjalnych  nabywców UE;

- sposób potwierdzania/dokumentowania dokonanych transakcji;

- rekomendowany sposób weryfikacji statusu podatkowego Nabywcy UE.

 

         3.1.6. Procedura WHT      

Spółka w 2021 r. realizowała niespisaną procedurę w zakresie prawidłowości ustalania obowiązku podatkowego oraz dokonywanych rozliczeń przez płatnika podatku u źródła. Obowiązki Spółki jako płatnika podatku u źródła były określane na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. oraz aktów wykonawczych. Spółka dokonywała stosownych czynności w celu określenia:

- zasad rozpoznawania obowiązku podatkowego w zakresie podatku u źródła;

- zasad dokonywania rozliczeń podatku u źródła;

- zasad dochowania przez płatnika należytej staranności w zakresie podatku u źródła.

Spółka nosiła się w 2021 r. z zamiarem ujednolicenia i spisania zasad w niej funkcjonujących w zakresie podatku u źródła w pisemną procedurę.

 

3.1.7. Procedura ograniczająca ryzyko odpowiedzialności karnej-skarbowej

Spółka w 2021 r. realizowała niespisaną procedurę w zakresie ograniczania ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej. Celem zasad obowiązujących w tym zakresie w 2021 r. w Spółce było ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej, w szczególności z tytułu wystawiania i posługiwania się w rozliczeniach podatkowych nierzetelnymi bądź sfałszowanymi fakturami, a także w celu zapobiegania nieprawidłowościom w realizacji obowiązków podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracownicy Spółki odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz ewidencji podatkowej zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Wyznaczeni pracownicy są w szczególności zobowiązani do:

 • analizowania otrzymanych dokumentów źródłowych pod względem formalnymi i informowania przełożonych o wykrytych brakach,
 • weryfikacji nowych i obecnych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista podatników) dotyczy w szczególności działu sprzedaży i zakupów.

Spółka nosiła się w 2021 r. z zamiarem ujednolicenia i spisania zasad w niej funkcjonujących w zakresie ograniczenia ryzyka karno-skarbowego.

       3.2.   Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w 2021 r. nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a S 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej 6, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka w 2021 r. wywiązywała się z wszystkich dotyczących jej obowiązków podatkowych, w tym z:

- zobowiązań podatkowych,

- obowiązków deklaratoryjnych,  - - obowiązków informacyjnych.

Obowiązki podatkowe Spółki w 2021 r. dotyczyły następujących podatków:

- podatek dochodowy od osób prawnych (w tym podatek u źródła)

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek od towarów i usług,  podatek akcyzowy,

- podatek od nieruchomości

Poniżej wskazuje się kwoty podatków zapłaconych przez Spółkę w 2021 r.:      - podatek dochodowy od osób prawnych -  1 999 392,00 pln

- podatek dochodowy od osób fizycznych -  719 496,00 pln

- podatek akcyzowy – 130 389,97,00 pln

- podatek od nieruchomości – 1 172 013,00 pln

 

W 2021 r. Spółka nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych. Spółka posiada wdrożoną Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych. Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

- zasad identyfikacji podmiotów, na których ciąży obowiązek związany z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych;

- zasad identyfikacji Schematów podatkowych (przesłanki raportowania);

- standardów, którym powinny odpowiadać raportowane Schematy podatkowe (zakres, sposób i termin).

Wewnętrzna Procedura MDR spełnia ponadto wymogi określone w art. 86I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty , w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł, wprowadzają i stosują wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o Schematach podatkowych.

Wewnętrzna procedura określa - z uwzględnieniem charakteru; rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności - stosowane zasady postępowania i obejmuje w szczególności:

 • określenie czynności lub działań podejmowanych w celu, o którym mowa w § 1 art. 86I Ordynacji podatkowej,
 • środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o Schematach podatkowych,
 • określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji,
 • określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o Schematach podatkowych,
 • określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu przepisów niniejszego rozdziału,
 • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów niniejszego rozdziału,
 • określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów niniejszego rozdziału oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze.

Procedura MDR określa zakres odpowiedzialności osób zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych czynności dotyczących Schematów podatkowych (opracowanie, prezentowanie, wdrażanie, audyt itp.) za realizacje obowiązku raportowania czy zgłaszania Schematu podatkowego.

Procedura MDR uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez Spółkę działalności i określa zasady postępowania Wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania Schematów podatkowych. Procedura zawiera następujące informacje:

- słownik;

- definicje;

- zakaz podejmowania czynności właściwych dla Promotora;

- zespół ds. analizy schematów podatkowych;

- zasady identyfikacji schematów podatkowych w Spółce;

- raportowanie schematów podatkowych;

- kryterium kwalifikowanego korzystającego;

- formularze MDR;

- Spółka jako Promotor lub występowanie Promotora zewnętrznego;

- Spółka jako korzystający;

- Spółka jako wspomagający;

- środki  stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;

- dokumentacja schematów podatkowych;

- zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych;

- zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy;

- zgłaszanie nieprawidłowości;

- zasady kontroli wewnętrznej lub niezależne audyty.

 

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

 

Spółka w 2021 r. dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. Transakcje spełniające powyższe warunki wystąpiły w Spółce po stronie przychodowej.

 

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

 

 

Spółka w 2021 r. nie planowała ani nie realizowała działań restrukturyzacyjnych.

 

 1. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach
  • Wniosek o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

 

Spółka w 2021 r. nie wnioskowała o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

 

 • Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

 

Spółka w 2021 r. nie wnioskowała o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 • Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej

 

Spółka w 2021 r. nie wnioskowała o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

 • Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

 

Spółka w 2021 r. nie wnioskowała o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 


Spółka w 2021 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach ani w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

 

 

6  Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, dalej jako: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.