Skip to main content
PL

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w spółce HANPLAST Sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

1                    Cel i zakres Informacji

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 jest publikowana w celu realizacji przez HANPLAST Sp. z o.o.[1] obowiązku wynikającego z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[2].

2                    Strategia podatkowa realizowana przez Hanplast w roku podatkowym 2022

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego, prawidłowego        i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publiczno-prawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Polski. Strategia jest wyrazem zasad, którymi Spółka kieruje się w toku swojej działalności oraz wartościami etycznymi, które Spółka przyjęła. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego[3] Spółka w następujący sposób podchodzi do zagadnień związanych z realizacją jej strategii podatkowej:

  • Ryzyko podatkowe — Spółka jest świadoma ryzyk podatkowych związanych z prowadzoną działalnością. Ograniczanie ryzyk podatkowych następuje poprzez systematyczne wdrażanie procedur i instrukcji podatkowych, aktualizacji wiedzy podatkowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia poprzez ich udział w stosownych szkoleniach a także stałe monitorowanie zmian w przepisach. Dzięki powyższym działaniom, Spółka prawidłowo i terminowo wywiązuje się z obowiązków podatkowych w kontekście realizacji celów biznesowych.
  • Apetyt na ryzyko — posiadany przez Spółkę kapitał, wielkość aktywów oraz poziom wypłacalności powoduje, że Spółka jest gotowa zaakceptować w swojej działalności ryzyko podatkowe w postaci uwzględniania pozycji podatkowych, które mogą zostać niezaakceptowane/podważone przez organy podatkowe; należy jednak wskazać, że działania Spółki dotyczące zarządzania ryzykiem podatkowym mają na celu ograniczenie tego ryzyka do minimum.
  • Poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego - Prezes Zarządu Spółki jest bezpośrednio zaangażowany w procesy związane z podejmowaniem decyzji oraz samym planowaniem podatkowym.
  • Raportowanie, składanie deklaracji i inne zobowiązania wobec organów podatkowych, strategia płatności zobowiązań podatkowych — Spółka terminowo i rzetelnie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków wobec organów podatkowych.

Za kreowanie strategii podatkowej Spółki i nadzór nad jej realizacją odpowiedzialny jest przede wszystkim Zarząd. Ponadto wykonywaniem i nadzorem nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych w Spółce zajmują się także Dział Księgowości (w tym w szczególności Główny Księgowy) oraz Dział HR.

Strategia podatkowa wskazuje główne cele Spółki w obszarze podatkowym, jak również określa środki służące ich realizacji i generalne ramy postępowania. Strategia podatkowa ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach, których Hanplast działa jako podatnik, płatnik lub inkasent. 

3                    Procesy i procedury podatkowe stosowane przez Hanplast oraz dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

3.1              Informacje o stosowanych przez Hanplast procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Strategia podatkowa Hanplast znajduje odzwierciedlenie w procedurach stosowanych przez Spółkę, dotyczących realizacji jej obowiązków podatkowych.

Procedury funkcjonujące w Spółce podlegają regularnej weryfikacji i dostosowaniu do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz Spółki oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z prowadzenia działalności w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Spółka na bieżąco monitoruje zmiany zachodzące w przepisach podatkowych, przygotowując i wdrażając procedury służące prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Pracownicy poszczególnych działów Spółki (w tym, w szczególności Działu Księgowości i Działu HR) są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania kierowanych do nich wytycznych i instrukcji postępowania w zakresie realizacji obowiązków podatkowych Spółki.

Kluczowe z perspektywy działalności Hanplast procesy i procedury dotyczą:

   • sposobu wystawiania faktur i rachunków dla potrzeb podatkowych (z uwzględnieniem rodzajów wystawianych przez Spółkę dokumentów wraz z zasadami ich korygowania) oraz sporządzania deklaracji i informacji JPK VAT oraz informacji podsumowującej, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności karnej skarbowej w przypadku wystąpienia uchybień w realizacji tych obowiązków;
   • realizacji obowiązków płatniczych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR),
   • realizacji obowiązków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie zeznania CIT-8, w treści instrukcji zawarto także szczegółowe omówienie informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku);
   • rozliczenia podatku u źródła (w tym dochowania przez płatnika należytej staranności oraz składania informacji IFT-1/1R oraz IFT-2/2R);
   • weryfikacji krajowych dostawców, w tym zasad weryfikacji wiarygodności handlowej oraz prawno-podatkowej dotychczasowych oraz nowych/potencjalnych klientów;
   • zasad potwierdzania zakupów krajowych, w tym zasad dokumentowania dokonywanych przez Spółkę zakupów (dla potrzeb VAT);
   • zasad potwierdzania dostaw wewnątrzwspólnotowych dokonywanych przez Spółkę, w tym w szczególności: sposoby weryfikacji wiarygodności handlowej oraz prawnopodatkowej nowych/potencjalnych nabywców z Unii Europejskiej oraz sposoby potwierdzania/dokumentowania dokonanych transakcji;
   • ograniczania ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej, w szczególności w obszarze obrotu fakturami, a także w celu zapobiegania nieprawidłowościom w realizacji obowiązków podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
   • przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych – procedura spełnia wymogi określone w art. 86I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa[4].

Ponadto obowiązki podatkowe Spółki są realizowane także w oparciu o schematy postępowania wypracowane w toku działalności Spółki, które nie dotyczą stricte obowiązków podatkowych, ale szeroko pojętych zasad etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności:

   • Kodeksu Postępowania Etycznego obowiązującego w Spółce;
   • Procedury dotyczącej obiegu korespondencji w Spółce;
   • Procedury dotyczącej nadzoru nad dokumentacją wewnętrzną Spółki;
   • Procedury dotyczącej przygotowywania treści umów podpisywanych z klientami.

3.2              Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka podejmuje współpracę z organami podatkowymi we wszelkich niezbędnych formach w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających           z przepisów prawa podatkowego.

Spółka terminowo przekazuje organom podatkowym informacje podatkowe:

   • do których zobligowana jest na mocy regulacji podatkowych,
   • o które wnioskują organy podatkowe.

W 2022 r. Spółka nie podejmowała zinstytucjonalizowanych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (w szczególności Spółka nie była stroną umowy o współdziałanie ani stroną porozumienia inwestycyjnego[5]).

4                    Realizacja obowiązków podatkowych oraz informacje      o schematach podatkowych przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

4.1              Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Polski, w szczególności:

   • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
   • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego (w tym przy użyciu dedykowanego mikrorachunku podatkowego);
   • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
   • zgodnie z przepisami dotyczącymi cen transferowych, w transakcjach dokonywanych z podmiotami powiązanymi stosuje warunki i ceny rynkowe;
   • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik              z tytułu następujących podatków:

   • podatku dochodowego od osób prawnych;
   • podatku od towarów i usług;
   • podatku akcyzowego;
   • podatku od nieruchomości,
   • podatku rolnego,
   • podatku leśnego.

W związku z prowadzeniem w roku 2022 prac spełniających definicję działalności badawczo-rozwojowej, Spółka planuje dokonać korekty rozliczenia podatku dochodowego za rok objęty niniejszą informacją i skorzystać z przysługującej jej ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała ponadto obowiązki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[6].

4.2              Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2022 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schemacie podatkowym.

5                    Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych

5.1              Transakcje z podmiotami powiązanymi

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 suma bilansowa aktywów wyniosła 309 678 305,89 PLN.

Wartość realizowanych przez Spółkę w 2022 r. transakcji z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, nie przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów.

5.2              Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

W 2022 r. Spółka nie planowała ani nie realizowała działań restrukturyzacyjnych.

6                    Informacje o złożonych wnioskach

6.1              Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

6.2              Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o których mowa w art.14b Ordynacji podatkowej:

6.3              Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[7].

6.4              Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym[8].

7                    Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2022 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych[9] oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

[1] Dalej także: Spółka, Hanplast.

[2] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2022 poz. 2587                 t.j. z późn. zm., dalej: Ustawa o CIT).

[3] wytyczne-w-zakresie-ram-wewnętrznego-nadzoru-podatkowego.pdf (podatki.gov.pl), (dostęp: 19.12.2023 r.)

[4] Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 t.j. z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa).

[5] Dział IIB i IIC Ordynacji podatkowej.

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 t.j. z późn. zm.).

[7] Ustawa z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 t.j. z późn. zm.).

[8] Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 143 t.j. z późn. zm.).

[9] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2022 r., poz.2647 t.j. z późn. zm.).

 

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój - logo
Rzeczpospolita Polska - logo, flaga
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - logo